trắc địa công trình được nghiệm thu đề tài
Đăng ngày 09:05, 26/10/2015

Viện Khoa học May do dac và Bản đồ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của công tác quản lý Nhà nước về trắc địa công trình” do ThS. Lại Văn Thủy làm Chủ nhiệm đề tài. 

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài được thành lập theo Quyết định số 315/QĐ-VĐĐBĐ. Hội đồng do PGS. TS. Nguyễn Quang Phúc – Trường Đại học Mỏ - Địa chất làm Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài. Mục tiêu của đề tài: 

may-do-dac

- Xác định vai trò của Trắc địa công trình trong hoạt động quản lý Nhà nước.

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, xác định các khung quy chuẩn kỹ thuật đối với công tác trắc địa công trình ở Việt Nam.

Hội đồng đã xem xét, đánh giá nội dung, nghiệm thu kết quả thực hiện của Đề tài, và kiến nghị với Bộ sớm ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Trắc địa công trình.